June 20, 2023
Comparing biofilm reactors inoculated with Shewanella for decolorization of Reactive...
Yumin Zheng, Haihong Song, Qianfei Chen, et al.