May 15, 2023
A 1/f noise optimized correlated multiple sampling technique for CMOS image sensor
liu yalei, Jiangtao Xu, Wanbin Zha, et al.