February 20, 2023
Habitat protection and planning for Leonurus japonicus using the Maxent and Marxan mo...
Yongji Wang, Liyuan Xie, Xueyong Zhou, et al.