Estimation of the lower ionosphere ionization caused by X-class solar flares, based o...
Ilya A. Ryakhovsky, Yury V. Poklad, Boris Gavrilov, et al.
Investigation Of The Reaction Of Schumann Resonances To Short Transient Geophysical E...
Yury V. Poklad, Ilya A. Ryakhovsky, Boris Gavrilov, et al.
Modeling of the Lower Ionosphere during Solar X-ray Flares of Different Classes
Susanna Bekker and Iliya A. Ryakhovskiy