August 22, 2022
A rare case on anomalous pulmonary venous drainage in congenital cardiovascular disea...
Zhuangzhuang Lu, Xiao Bai, Changcun Fang, et al.