July 29, 2020
An integrated digital microfluidic bioreactor for fully automatic screening of microa...
Yunhua Wang, Hongyu Zhao, Xianming Liu, et al.