June 24, 2020
Downregulation of T7 RNA polymerase transcription enhances pET-based recombinant prot...
Xiao-Man Sun, Zi-Xu Zhang, Ling-Ru Wang, et al.