July 09, 2021
Long-term outcomes following surgical repair of coronary artery fistula in adults
Yuki Wada, Akira Marui, Yoshio Arai, et al.