Metabolic network of surfactin in Bacillus spp. and its challenge
YuJing Guo, Zi-yi Wu, Tong-yu Zhang, et al.