loading page

Anti-hypertensive Effect of a Novel Angiotensin II Receptor Neprilysin Inhibitor (ARNi) -S086 in DSS rat model
 • +8
 • Jingchao Sun,
 • Jie Yan,
 • Ying Xiao,
 • Wei Xing,
 • Yinsuo Lu,
 • Frank Du,
 • Maozhi Tian,
 • Danqing Xu,
 • Yihua Ren,
 • Xin Fang,
 • Wenjie Xu
Jingchao Sun
Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd
Author Profile
Jie Yan
Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd
Author Profile
Ying Xiao
Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd
Author Profile
Wei Xing
Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd
Author Profile
Yinsuo Lu
Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd
Author Profile
Frank Du
WuXi AppTec Shanghai Co Ltd
Author Profile
Maozhi Tian
WuXi AppTec Shanghai Co Ltd
Author Profile
Danqing Xu
WuXi AppTec Shanghai Co Ltd
Author Profile
Yihua Ren
WuXi AppTec Shanghai Co Ltd
Author Profile
Xin Fang
WuXi AppTec Shanghai Co Ltd
Author Profile
Wenjie Xu
Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd

Corresponding Author:[email protected]

Author Profile